nynw.net
当前位置:首页 >> js string rEplACE >>

js string rEplACE

1、直接替换 string str="jagleigj?jfwleig";str.replace('?','');//替换?为空 2、正则替换 var str_replaced = str.replace(/\?/g,"&");//加g就是替换所有的?号

var aa=str.replace("评语","") alert(aa)或者alert(str.replace("评语",""))

用replace("+","")这个方法不行吗

但是一般使用字符串进行查找替换只能替换第一个符合条件的结果。如 var str = 大家都是男人吗,难道不是吗!; str = str.replace('吗', '嘛'); alert(str); var str = 大家都是男人吗,难道不是吗!;str = str.replace('吗...

replace(/\//g, '') 的作用是把/替换成''。 用法如下: 比如:var aa= "adsdd/sdsd12/"; bb=aa.replace(/\//g, '') ; 那么bb=adsddsdsd12

js提供的字符串替换函数replace可以将字符串中符合条件的字符串替换成目标字符串。但是一般使用字符串进行查找替换只能替换第一个符合条件的结果。如var str = 大家都是男人吗,难道不是吗!;str = str.replace('吗', '嘛');aler...

str.replace(/a/g,'c');直接这样子就可以了啦

如果想去掉所以的',',最简单的办法就是正则表达式了。下面是简单的例子。仅供参考: var a ='sdf,sdw,r,,gd,rg,et,r,th,rh';a.replace(/,/g,'');replace() 方法用于在字符串中用一些字符替换另一些字符,或替换一个与正则表达式匹配的子串。 st...

var str = "12345&type=png"; var m =str.length; var n = str.indexOf('='); var j = str.substring(n+1,m); var s = str.replace(j,'jpg'); alert(j) alert(s);

用正则表达式 var a="/a/b/c/d"; alert(a.replace(/\//g,''));

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com