nynw.net
当前位置:首页 >> 1/√4%9x²Dx >>

1/√4%9x²Dx

解:∫(1-x)/√(4-9x²)dx=∫1/√(4-9x²)-∫x/√(4-9x²)dx=1/3∫1/√[1-(3x/2)²]d(3x/2)+1/18∫1/√(4-9x²)d(4-9x²)=1/3·arcsinx+1/18·2/3·(4-9x²)^(3/2)+C=1/3·arcsinx+1/27·(4-9x²)^(3/2)+C

∫ (1 - x)/√(4 - 9x²) dx Let x = (2/3)sinz,dx = (2/3)cosz dz √(4 - 9x²) = √(4 - 4sin²z) = 2cosz => ∫ (1 - (2/3)sinz)/(2cosz) * (2/3)cosz dz = (1/3)∫ (1 - (2/3)sinz) dz = (1/3)∫ dz - (2/9)∫ sinz dz = (1/3)z - (2/9)...

9x²+6x+1=4 9x²+6x-3=0 3x²+2x-1=0 (3x-1)(x+1)=0 x1=1/3 x2=-1

您好: 9x²+6x+1=4 9x²+6x-3=0 3x²+2x-1=0 (3x-1)(x+1)=0 x1=1/3 x2=-1 (x-3)²=4(2x+1)² 4(2x+1)² -(x-3)²=0 (4x+2+x-3)(4x+2-x+3)=0 (5x-1)(3x+5)=0 x1=1/5 x2=-5/3 (x+1)²-4(x+1)+4=5 (x+1...

2(3x-1)=3(3x+1)或者2(3X-1)=-3(3x+1) 6x-2=9x+3或者6x-2=-9x-3 x=-5\9或者x=-1/15

(1) f(x)=1/3x^3-x^2+4/3 f'(x)=x²-2x=(x-1)²-1≥-1 直线l:9x+2y+c=0的斜率k=-9/2

x^2-x+1/4 =x²-2x×1/2+(1/2)² =(x-1/2)² x^2-6x+9 =x²-2×x×3+3² =(x-3)² 25y^2-80y+64 =(5y)²-2×5y×8+8² =(5y-8)² (x-y)^2-10(x-y)+25 =[(x-y)-5]² =(x-y-5)² -4x^2+12xy-9y^2 =-(4x...

1) 4X²-1 = (2x+1)(2x-1) =0 所以x= -1/2或者x=1/2 2) 9X²+6X+1 = (3x+1)² = 4 3x+1 = 2或3x +1 = -2 所以x =1/3或x = -1

解:因为x满足x²-3x+1=0,所以x≠0 由 x²-3x+1=0,得x²=3x-1 将x²=3x-1 代入 x^4=(x²)²=(3x-1)²=9x²-6x+1, x^4+x²+1 =(9x²-6x+1)+(3x-1)+1 =9x²-3x+1 =9x²-(3x-1) =9x²-x&#...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com