nynw.net
当前位置:首页 >> 写一个jAvAsCript方法,完成字符串翻转功能(字母单... >>

写一个jAvAsCript方法,完成字符串翻转功能(字母单...

var know = function(str){ var tmp = ""; for(var i = str.length - 1;i>=0;i--){ tmp += str.charAt(i); } return tmp;}

var str = '123';var newStr = str.split("").reverse().join("");alert(newStr);

 var testStr = 'abcdefgh'; function getReverseStr(s){ var b = s.split(''); b.reverse() return b.join(''); } alert(getReverseStr(testStr ))

字符串分割,或者正则匹配,规则是空格,逗号或者句号

var str= "feiyongshenqing"; str = str.substring(0,1).toUpperCase()+str.substring(1); 截取第一个位置变成大写,然后从第一个位置截取所有。

方法一:使用"+"将两个字符串"相加" 示例: var longString = "One piece " + "plus one more piece."; //结果:longString值为:"One piece plus one more piece."; 方法二: 要将多个字符串累积为一个字符串,还可以使用"+="操作符: 示例: v...

可以使用正则匹配,方法如下 function getLength(str){ if(/[a-z]/i.test(str)){ return str.match(/[a-z]/ig).length; } return 0;}getLength('abc123_321CBA');//6解释: [a-z]表示a~z中任何一个字母,/[a-z]/i中的i表示不区分大小写,所以/[a...

function fun(s1,s2){ var i,j,k,l=0; for(i=0;i

/^(?=.*?[a-z])(?=.*?[A-Z])(?=.*?\d)(?=.*?[#@*&.]).*$/ 如果是要求以上类别都包含,就这么写 /^(?=.*?[a-z])(?=.*?[A-Z])(?=.*?\d)(?=.*?[#@*&.])[a-zA-Z\d#@*&.]*$/ 如果是要求包含且只包含,就这么写 另外你说的特殊字符指那些,可以自己在[...

function xingZuo(str){ var result=""; var mouth=str.substring(0,2); var day=parseInt(str.substring(2)); switch(mouth){ case "01":result="摩羯座";if(day>19){result="水瓶座"} break; case "02":result="水瓶座";if(day>18){result="...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com