nynw.net
当前位置:首页 >> 五年级解方程题大全 >>

五年级解方程题大全

=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 3200=450+5X+X 12x-8x=4.8 x-0.7x=3.6 -8=16 7(x-2)=2x+3 18(x-2)=270 7x+5.3=7.4 30÷x+25=85 ...

下载文件:五年级下册数学解方程专项练习题.pdf

(1)2x+8=16 x=4 (2)x/5=10 x=50 (3)x+7x=8 x=1 (4)9x-3x=6 x=1

1:2x+5=15 2:6X+5=11 3:X-0.8X=6 4:19y+y=40 5:25-5x=15 6:79y+y=80 7:42x+28x=140 8:3x-1=8 9: 90y-90=90 10: 80y-90=70 11: 78y+2y=160 12: 88-x=80 13: 9-4x=1 14: 20x=40 15: 65y-30=100 16: 51y-y=100 17: 6X-3X=18 18: 1.5x+18=3x...

1 人教版五年级上学期数学解方程练习题集 一、解方程 48-3 x =16 5 x ×(5+1)=60 99 x =100- x 36÷ x=18 x÷6=12 56-2 x =20 4y+2=6 x+32=76 3x+6=18 16+8x=40 2x-8=8 4x-3×9=29 54-X=24 7X=49 126÷X=42 8x-3x=105 2(x+3)=10 12x-9x=9 56x-50x...

(0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x-0.7x=3.6 91÷x =1.3 X+8.3=10.7 15x =3 3x-8=16 7(x-2)=2x+3 3x+9=27 18(x-2)=270 12x=300-4x 7x+5.3=7.4 3x÷5=4.8 30÷x+25...

(1)x+3=4x-6 (2)2(x+5)-(x-1)=6x (3)8(3x-7)=3(x-1) (4)x+3=5x-6 (5)7x-6=3x+10 答案: (1)解:4x-x=3+6 3x=9 x=3 (2)解:2x+10-x+1=6x x+11=6x 5x=11 x=11/5 (3)解:24x-56=3x-3 24x-3x=56-3 21x=53 x=53/21 (4)解:5x-x=6+3 4x=9 x=9/4 (5)解...

要那么多干吗.0.8x=0.12 3x+48=168 3x-x=156 3x+11=5x-5 3.8x=17.48 x÷6.7=19.43 3x+1.5x=135 100-5x=93 x+12.8=30 55-x=32.76 x÷70=4.9 5.6x=78.4 18x+21=48 8x-4x=56 3.6x+2.2x=63.8 2x+24=108(1)2x+8=16 (2)x/5=10 (3)x+7x=8 (4)9x-3x=6 (5)6...

要那么多干吗。0。8x=0.12 3x+48=168 3x-x=156 3x+11=5x-5 3.8x=17.48 x÷6.7=19.43 3x+1.5x=135 100-5x=93 x+12.8=30 55-x=32.76 x÷70=4.9 5.6x=78.4 18x+21=48 8x-4x=56 3.6x+2.2x=63.8 2x+24=108(1)2x+8=16 (2)x/5=10 (3)x+7x=8 (4)9x-3x=6 (5...

脱式计算,能简算的要简算 ①67.5×0.52+3.25×5.2 ②36×(56 + 79 ) ③42÷(65 ÷ 37 ) ④3.5×[(702-270)÷16] 解方程 ①34 x-2.5=5 ②53%x-36%x=51

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com