nynw.net
当前位置:首页 >> 五年级解方程题大全 >>

五年级解方程题大全

下载文件:五年级下册数学解方程专项练习题.pdf

=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 3200=450+5X+X 12x-8x=4.8 x-0.7x=3.6 -8=16 7(x-2)=2x+3 18(x-2)=270 7x+5.3=7.4 30÷x+25=85 ...

200到方程以及答案

(1)2x+8=16 x=4 (2)x/5=10 x=50 (3)x+7x=8 x=1 (4)9x-3x=6 x=1

1 人教版五年级上学期数学解方程练习题集 一、解方程 48-3 x =16 5 x ×(5+1)=60 99 x =100- x 36÷ x=18 x÷6=12 56-2 x =20 4y+2=6 x+32=76 3x+6=18 16+8x=40 2x-8=8 4x-3×9=29 54-X=24 7X=49 126÷X=42 8x-3x=105 2(x+3)=10 12x-9x=9 56x-50x...

3X+5X=48 14X-8X=12 6*5+2X=44 20X-50=50 28+6X=88 32-22X=10 24-3X=3 10X*(5+1)=60 99X=100-X X+3=18 X-6=12 56-2X=20 4y+2=6 x+32=76 3x+6=18 16+8x=40 2x-8=8 4x-3*9=29 8x-3x=105 x-6*5=42 x+5=7 2x+3=10 12x-9x=9 6x+18=48 56x-50x=30 5x...

92%x=1028

(1)x+3=4x-6 (2)2(x+5)-(x-1)=6x (3)8(3x-7)=3(x-1) (4)x+3=5x-6 (5)7x-6=3x+10 答案: (1)解:4x-x=3+6 3x=9 x=3 (2)解:2x+10-x+1=6x x+11=6x 5x=11 x=11/5 (3)解:24x-56=3x-3 24x-3x=56-3 21x=53 x=53/21 (4)解:5x-x=6+3 4x=9 x=9/4 (5)解...

下载‘’作业帮‘’,扫描搜题,简单暴力1

具体看图,如有不明,可追问

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com