nynw.net
当前位置:首页 >> 求解四年级方程题:9x%7%6x+5=10 45%6x+9x=15 3x+5... >>

求解四年级方程题:9x%7%6x+5=10 45%6x+9x=15 3x+5...

9x-7-6x+5=10 3x=12 x=4 45-6x+9x=15 3x=-30 x=-10 3x+5+2x+4=14 5x+9=14 5x=5 x=1 39-5x=9 3x÷5=4.8 3x=4.8乘5 3x=24 x=8

X+1=2

x÷1.5-1.25=0.75 4x-1.3×6=2.6 20-9x=1.2×6.25 6x+12.8=15.8 150×2+3x=690 2x-20=4 3x+6=18 2(2.8+x)=10.4 (x-3)÷2=7.5 13.2x+9x=33.3 3x=x+100 x+4.8=7.2 6x+18=48 3(x+2.1)=10.5 12x-9x=8.7 13(x+5)=169 2x-97=34.2 3.4x-48=26.8 42x+25x=134 ...

y-8+98=44 5x=45-5 8w+34=42 7b+58=72 太多了,你先做!要的话再找我! 答案y=-46 x=8 w=1 b=2

最简单的了,把答案带进去算吧,很简单的。 (1)6X+8=32 6X=24 X=4 (2)X-(5-2X)=10 X-5+2X=10 3X=15 X=5 (3)X+5X=36 6X=36 X=6 (4)7+X=11 X=4 (5)15X+2=227 15X=225 X=15 (6)X÷9=0.5 X=4.5 (7)1.21÷X=11 X=1.1 (8)15X=16.5 X=1.1 (9)2.5X=16 X=16...

自己答

(0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x-0.7x=3.6 91÷x=1.3 X+8.3=10.7 15x=3 3x-8=16 7(x-2)=2x+3 3x+9=27 18(x-2)=270 12x=300-4x 7x+5.3=7.4 3x÷5=4.8 30÷x+25=8...

17×40=680, 100-63=37, 3.2+1.68=4.88, 2.8×0.4= 1.12 14-7.4=6.6, 1.92÷0.04=48, 0.32×500=160, 0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6, 4÷20=0.2, 3.5×200=700, 1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05, 0.4×0.8=0.32, 4×0.25=1, 0.36+1.54=2 1...

(1)x^2-9x+8=0 答案:x1=8 x2=1 (2)x^2+6x-27=0 答案:x1=3 x2=-9 (3)x^2-2x-80=0 答案:x1=-8 x2=10 (4)x^2+10x-200=0 答案:x1=-20 x2=10 (5)x^2-20x+96=0 答案:x1=12 x2=8 (6)x^2+23x+76=0 答案:x1=-19 x2=-4 (7)x^2-25x+154=0 答案:x1=14...

1、在中原路上铺一条地下电缆,已经铺了34 ,还剩下250米没有铺。这条电缆全长多少米 2、修一段路,第一天修了全长的1/4 ,第二天修了90米,这时还剩下150米没有修。这段路全长多少米? 3、建筑工地有一堆黄沙,用去了23 ,正好用去了60吨。这堆...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com