nynw.net
当前位置:首页 >> 求不定积分∫Dx/4+9x²,需要详细解题步骤,在... >>

求不定积分∫Dx/4+9x²,需要详细解题步骤,在...

如图

不定积分公式求解

两个结果,一般是取正数吧?

具体步骤如下:

令√x=t x=t^2 dx=2tdt ∫dx/(1+x^1/2 ) =∫1/(1+t)*2tdt =2∫[1-1/(1+t)]dt =2t-2ln(1+t)+C 自己反代吧

都是进行凑微分即可, 1、∫1/(2x+3) dx =1/2 *∫ 1/(2x+3) d(2x+3) =1/2 *ln|2x+3| +C 2、∫1/√4-9x² dx =1/4 *∫1/√1-(3x/2)² dx =1/6 *∫1/√1-(3x/2)² d(3x/2) =1/6 *arcsin(3x/2) +C 3、∫2sin2x dx =∫sin2x d(2x) = -cos2x +C

这格式怎麼看都像是我做的? (1/3)ln| (3x/2) + √(9x² - 4)/2 | + C = (1/3)ln| [3x + √(9x² - 4)]/2 | + C,提取1/2 = (1/3){ln| 3x + √(9x² - 4) | - ln(2)} + C,对数公式ln(A/B) = ln(A) - ln(B) = (1/3)ln| 3x + √(9x² - ...

估计原题是:∫dx/[x-√(1-x²)] 设x=sin t 则 dx=cos t dt, 原式= ∫cos t dt/[sin t-cos t] = -∫[cos^2(t)+sintcost]dt/[cos^2(t) -sin^2(t)] = -1/2∫[cos(2t)+sin(2t)+1]dt/cos(2t) =-1/2t+1/4ln|cos(2t)|-1/4ln|sec(2t)+tan(2t)|+C =-1/2ar...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com