nynw.net
当前位置:首页 >> 六年级数学计算题大全 >>

六年级数学计算题大全

口算1.10-5.4= 2.4÷20= 3.5×200= 4.1.5-0.06= 5.0.75÷15= 6.0.4×0.8= 7.4×0.25= 8.0.36+1.54= 9.1.01×99= 10.420÷35= 11.25×12= 12.135÷0.5= 13.3/4 + 1/4 = 14.2 + 4/9 = 15.3 - 2/3 = 16.3/4 - 1/2= 17.1/6 + 1/2 -1/6 = 18.7....

100道简便运算

一缸水,用去1 2 和5桶,还剩30%,这缸水有多少桶? 5÷(1 2 -30%)=5÷0.2=25(桶) 2、 一根钢管长10米,第一次截去它的710 ,第二次又截去余下的1 3 ,还剩多少米? 10×(1- 710 )×(1-13 )=10×310 ×2 3 =2(米) 3、 修筑一条公路,完成...

1. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14...

22) 1、 2/3÷1/2-1/4×2/5 2、 2-6/13÷9/26-2/3 3、 2/9+1/2÷4/5+3/8 4、 10÷5/9+1/6×4 5、 1/2×2/5+9/10÷9/20 6、 5/9×3/10+2/7÷2/5 7、 1/2+1/4×4/5-1/8 8、 3/4×5/7×4/3-1/2 9、 23-8/9×1/27÷1/27 10、 8×5/6+2/5÷4 11、 1/2+3/...

1. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14...

共有玩具:8×5=40(个) 20元卖出的有:40-28=12(个) 一共卖:35×28+20×12=1220(元) 一共赚:1220-800=420(元)

17×40=680, 100-63=37, 3.2+1.68=4.88, 2.8×0.4= 1.12 14-7.4=6.6, 1.92÷0.04=48, 0.32×500=160, 0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6, 4÷20=0.2, 3.5×200=700, 1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05, 0.4×0.8=0.32, 4×0.25=1, 0.36+1.54=2 1...

/2+1/3-1/4+1/5-1/6=? 3/4-3/5+4/5-4/6+5/6-5/7=? 1/2-1/2-1/2+1/2=? 1/100000+3-32/867=? 1+1/2-1/3=? 15265357163237515632536721653/10+1=? 67/68+34/35-23/24=? 89/90+123/124-234/235=? 9/7-8/5=? 2/1+3/2=? 8/5-6/1=? 5/3+7/2=? 6/7-8/3...

×= 1÷= ÷8= 7×= ×12=×= -= + ÷= 14÷ =2、怎样简便就怎样算。(40分)(1)3- - (2) × + × (3) × + ÷ (4)18×( + ) 3、解方程。(20分)(1) χ= (2)χ×(+ )= 4、列式计算。(20分) (1)一个数的 是30,这个数是多少? (2)比一个数...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com