nynw.net
当前位置:首页 >> 计算:①3×(x+9)=27②16×8%7x=23③7.5%7.5×0.5%2.6×... >>

计算:①3×(x+9)=27②16×8%7x=23③7.5%7.5×0.5%2.6×...

①3×(x+9)=27, 3x+27=27, 3x+27-27=27-27, 3x=0, x=0;②16×8-7x=23, 128-7x=23, 128-7x+7x=23+7x, 23+7x=128, 23+7x-23=128-23, 7x=105, 7x÷7=105÷7, x=15;③7.5-7.5×0.5-2.6×0.8,=7.5×(1-0.5)-2.08,=7.5×0.5-2.08,=3.75-2.08...

①3×(x+9)=27, 3x+27=27, 3x+27-27=27-27, 3x=0, x=0;②16×8-7x=23, 128-7x=23, 128-7x+7x=23+7x, 23+7x=128, 23+7x-23=128-23, 7x=105, 7x÷7=105÷7, x=15;③7.5-7.5×0.5-2.6×0.8,=7.5×(1-0.5)-2.08,=7.5×0.5-2.08,=3.75-2.08...

x÷0.8-2=7.5 解:x÷0.8=9.5 x=9.5*0.8 x=7.6

1.按单利计算,平均收益率=(6.2%×3+7.5%×5+9.5×2)÷10=7.51% 2.按复利计算,第一年利率=6.2% 第二年利率=(1+6.2%)×6.2%=6.5844% 第三年利率=(1+6.2%)^2×6.2%=6.9926% 第四年利率=(1+6.2%)^3×7.5%=8.9833% 第五年利率=(1+6.2%)^3×(1+7....

4×0.5×0.25 =(4×0.25)×0.5 =1×0.5 =0.5 0.4×16×0.25 =(0.4×0.25)×16 =0.1×16 =1.6 0.35×99-0.35×9 =0.35×(99-9) =0.35×90 =31.5 23.6-4.5÷0.3 =23.6-15 =8.6 11.25÷7.5×2.3 =1.5×2.3 =3.45

解:13.4-8=5.4 5.6+4=9.6 23+4.7=27.7 10-2.3=7.7 7.5×4=30 2.3×4×0=0 16÷32=0.5 3.5÷5=0.7 2.5×4=10 0.5+0.43=0.93 1-0.55=0.45 98.4÷100=0.984

2-(3x-7)/4=-(x+7)/5 40-5(3x-7)=-4(x+7) 40-15x+35=-4x-28 -11x=-103 x=103/11 (x-1)/2=1-(x+3)/4 2(x-1)=4-(x+3) 2x-2=1-x 3x=3 x=1 (4-6x)/0.01-6.5=(0.02-4x)/0.02-7.5 (400-600x)-6.5=(1-200x)-7.5 400-600x=1-200x-1 400x=400 x=1

45.55-(6.82+15.55) 34.52-17.87-12.23 6.43-(1.4-0.57) 23.75-8.64-3.46 17.83-9.5-7.83-0.5 5.38+88.2-2.38+1.8 27.38-5.34+2.62-4.66 21.63-(8.5+9.63) 7.5-2.45+7.5+2.45 5.09-(0.09+1.23) 9.36-(4.36-3.5) 609-...

①14÷(1-13),=14×32,=38;②75×0.5+15÷2,=7.5×5+7.5,=7.5×(5+1),=7.5×6,=45;③45-8×332,=1620-1520,=120;④(13-15)×45,=13×45?15×45,=15-9,=6;

1. 1305 2.14 3.X=0.68 4.2513/2160

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com